Dosen Penasehat Akademik

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
PASCASARJANA IAIN PURWOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2018 – 2019


NIMNAMADOSEN PENASEHAT AKADEMIK
1617621004Robin KadirDr. H. Ridwan, M.Ag.
1617622001Ahmad NajibDr. H. Ridwan, M.Ag.
1617622002Ali ImronDr. H. Ridwan, M.Ag.
1717622001Firman MaolanaDr. H. Ridwan, M.Ag.
1617622004Muhammad Abdulah SubekhiDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1617622005Nur FauziDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717621002Purbatin Fuad AhmadDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1522602006FatkhurrokhmanDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
1717621001Musa AkbarDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
181762007UlinnuhaDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
1717621003FauziyahDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
181762003Khikmatun AmaliaDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
181762004Mochamad Reza AmifDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
1617621006SutantoDr. Supani, M.A.
1717622002Teguh HalugoroDr. Supani, M.A.
1717622003Mahmud SalimDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181762005Mohamad Nur SaifudinDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181762001Ahmad MuflikhudinDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181762006Nufi Mu`tamar AlmahmudiDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
181762002Dewi Utami SariDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
1522602008Insan Banu QoribDr. H. Syufa'at, M.Ag.
1717652005Dena KurniawanDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717652010Lilis RohmayantiDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717652015Okta FakhrurizaDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717652020Hari Aji SusiloDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717652003Amir MahmudDr. Fauzi, M.Ag.
1717652008Khoerul AnamDr. Fauzi, M.Ag.
1717652016SaikunDr. Fauzi, M.Ag.
1717652019Lita MarliaDr. Fauzi, M.Ag.
1617651019Oky Ahmad WahabDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651008Jatun Nur Adi SasongkoDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651009Muhammad SaebaniDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651010Nur MuktiDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651041HasanahDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651042Ifni OktianaDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651043JaidDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651044Janatul IstikhanaDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651045KhusnuddinDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651046MahmudahDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651047Muh. MuizzuddinDr. H. M. Najib, M.Hum.
1717651048Muhammad LuthfiDr. H. M. Najib, M.Hum.
1522605015Muhammad Badrut TamamProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1522605016MuhfadiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1522605050Bisri MustofaProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1522605051Fatkhan MunifProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1617651004Asep Henry HabibullahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1617651009Iin Mutia DewiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1617651014Indah Fadliyyah RakhmawatiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1617651026Zidni RosyadiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651014Tutik HandayaniProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651015UmronahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651016WardjonoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651017WaryantoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651018MaryaniProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651019SulastriProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651020SutomoProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651021BaridinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651022Novi WulandariProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651023BurhanuddinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651024Edi MulyadiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651025KusnandiProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651026MahmudahProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651027Ma'mun KhakimProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651028MukhlisohProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717651061Supriatini Chandra SariProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717652011M. YusufProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717652012MunjiatunProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717652001Achmad SolihunDr. Subur, M.Ag.
1717652006Didit HernowoDr. Subur, M.Ag.
1717652002Aji MunandarDr. Suparjo, MA.
1717652007Eli Fitrotul ArofahDr. Suparjo, MA.
1717652013Nailatun NimahDr. Suparjo, MA.
1717652017Tri WahyuniDr. Suparjo, MA.
1522605055Muhammad MustofaDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1522605057Rokhmat Nur HidayatDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1522605059Shalih Ali Ma'rufDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617651006Fajar SeptiawanDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617651008Hari AwaludinDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617651017Muhammad Burhan JamaluddinDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617652002Era AstriniDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617652003Fitra Cahya PurnamaDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1617652004Khayat Nur ImanDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651001Afifah Intan FadilaDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651002Bellatric MinicoDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651003Chaerul RofikDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651029MulyadiDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651030NasiruddinDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651031Nur KhamalahDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651032Siti NurhidayahDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651033SuheliDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651034Tati FalchatiDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651035ToirohDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651036Agus NurokhmanDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717651011PujiatiDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651012RamelanDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651013Rifqi Abdul RosyadDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651037Alfian Tri KuntoroDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651038Asril FuadiDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651039DrianahDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651040Dwi FaiqohDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651058SupriyatiDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651059TarhidDr. Maria Ulpah, M.Si.
1717651060WahyudinDr. Maria Ulpah, M.Si.
1522605005Anisa FebriyantiDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1522605023Vian HarsutionDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1522605065Tri NurhaniDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1617651011Lukman Ali MustofaDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1617651015Miftahul UlyaDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1617651016Muhamad SyamsudinDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1617652006Kuwat Dwi WaluyoDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651004Cici WahyuniDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651006Fikri AminullohDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651007Heri SaptonoDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651049Muslichan NoorDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651050Muslikhatun UmamiDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651051Nur KhayatiDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651052NurokhimDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651053RosikumDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651054SlametDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651055SlametDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651056SolahudinDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
1717651057Soleh ArifDr. Rohmat, M.Ag. , M.Pd.
181765007Rounaqun Na`maDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181765008SugitoDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
1522605004Ali MunifDr. Musta’in, M.Si.
181765009Syara KhikmaturohmahDr. Musta’in, M.Si.
181765010Taufik HidayatDr. Musta’in, M.Si.
181765004Ifa Alfah HerkiyaniProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
181765005Mustamim LuthfiProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
181765006PurwaningsihProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
181765011Tri Asih YulianingrumDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd
181765012Triawati AgusnilaDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd
1717652004Astuti IstikarohDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
1717652009Latifatul MawaddahDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
1717652014Nurlaila OkiwatiDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
1717652018Menik SulistyaningsihDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181765013Umti FitriyaniDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181765014Zulfikar Abdulah Iman HaqiqiDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181765003Galuh Setia WardhaniDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181765015Agus PriantoDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181765016Anwar MuttaqinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.I.
181765017Didit Ariyanto ArifinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.I.
181765018Firman AlifDr. Mutijah, M.Si.
181765019Hamid MustofaDr. Mutijah, M.Si.
181765020Rina SetyatiDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
181765021Siti MuflikhahDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
181765001Ali Bin ThahirDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
181765002Andi SetyawanDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
181765022Siti NurhayatiDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
181765023Anisatul UmniyahDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
1617661023Mugi SarasputriDr. H. Rohmad, M.Pd.
1617662007Muhamad KhanafiDr. H. Rohmad, M.Pd.
1617662008Muhammad Ainun NajibDr. H. Rohmad, M.Pd.
1617662009Munira Ikhfani ShafaDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661001Abdul KhayatDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661002Ahmad Syarif HidayahDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661009KusenDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661014Siti Khusnul BariyahDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661018UmiyatiDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717661019Yanuar Reza GufroniDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717662001Abdul BasidDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717662002Agus WaluyoDr. H. Rohmad, M.Pd.
1717662003Aziz PristiyantoDr. H. Rohmad, M.Pd.
1522606039Haerul AnamDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617661016Agus SulaimanDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617661018Jaeni DahlanDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617661020Kholis Mu`amalahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617662010Siti WahiddaturrohmahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617662011SulfiyahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1617662012Zaenal Arif PujiwantoroDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717661010NurfadilahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717662004Eti SutarsihDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717662005Faiz AdittianDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717662006Fitri MasadiDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1522606042Miftahul FaridDr. H. Suwito, M.Ag.
1617661014Salman Al- FarisiDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661003Akhmad MuzakkiDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661004Aris MunandarDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661016Surotul YasinDr. H. Suwito, M.Ag.
1717661017Ulul HudaDr. H. Suwito, M.Ag.
1717662007Ibrahim ZuhdyDr. H. Suwito, M.Ag.
1717662008Ikhya KhakimudinDr. H. Suwito, M.Ag.
1717662009IkhwaniDr. H. Suwito, M.Ag.
1522606044MudiyantoDr. Subur, M.Ag.
1617661008Isnan FitrianaDr. Subur, M.Ag.
1617661011Mohammad AzizDr. Subur, M.Ag.
1617661012Muhamad Safiq NajmuddinDr. Subur, M.Ag.
1617661027Teguh PriyonoDr. Subur, M.Ag.
1717661005Dwi DarwatiDr. Subur, M.Ag.
1717661011Priliansyah Ma'ruf NurDr. Subur, M.Ag.
1717661012Putri Maria UlvahDr. Subur, M.Ag.
1717662010Khabib AshidiqDr. Subur, M.Ag.
1717662011Lutfie Muamar ZDr. Subur, M.Ag.
1717662012Muhammad KharisDr. Subur, M.Ag.
1617661006Hanif TofiqurrohmanDr. Suparjo, M.A.
1617661007Ibtihal YunisDr. Suparjo, M.A.
1717661006Haryanto Budi SaputroDr. Suparjo, M.A.
1717661007Imam LathiffudinDr. Suparjo, M.A.
1717661008Indah SoekmawatiDr. Suparjo, M.A.
1717661015SupriyatiDr. Suparjo, M.A.
1717662013M. Mudrik MaulanaDr. Suparjo, M.A.
1717662014Lilik Tanwirotul FadlilahDr. Suparjo, M.A.
1717662015M. SyafiqurrahmanDr. Suparjo, M.A.
1522606052WahidinDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617661025Septian Dani PrasetyoDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617662001Banatul MaskurohDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617662003Fika Cahya NingrumDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617662004Hilma Azmi KhutamiDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617662005Latif AbdullahDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1617662006M. Muhanniul FikriDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1717662016MusyafangahDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1717662017Nur Ali SubhanDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1717662018Reno Rezita ApriliaDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
1717661013Samsul ArifinDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717661020Muhamad IdrusDr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd.
1717662019Rizki HidayatDr. H. Munjin, M.Pd.I.
1717662020Siti AthirohDr. H. Munjin, M.Pd.I.
1717662021Waffa Ruhul BakahDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181766001Agus HariantoDr. H. Munjin, M.Pd.I.
181766002Agus SupriyantoDr. H. Munjin, M.Pd.I.
1717662022Yeti Dwi HertiDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
1717662023ZariyahDr. Kholid Mawardi, M.Hum.
181766003Aman TrismantoDr. H. Supriyanto, Lc., M.Ag.
181766004Biqih ZulmyDr. H. Supriyanto, Lc., M.Ag.
181766005Gunawan EfendiDr. H. Supriyanto, Lc., M.Ag.
181766006Heni KristiwatiDr. H. Khariri, M.Ag.
181766007Ikhsan Nur FahmiDr. H. Khariri, M.Ag.
181766008Indi NurdianingrumDr. H. Khariri, M.Ag.
181766009Isnani HidayatiDr. H. Ansori, M.Ag.
181766010Khusnul AbdiyahDr. H. Ansori, M.Ag.
181766011Lili HastutiDr. Elya Munfarida, M.Ag.
181766012LutfaniDr. Elya Munfarida, M.Ag.
181766013M. AdnanDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
181766014Ma`mun SyarifDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
181766015Mohammad AminudinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181766016Muhammad Rifa`iDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181766021Muhammad Nur RofikDr. Musta'in, M.Si.
181766017Muhamad Syaefudin MughniDr. Musta'in, M.Si.
181766022NgaisahDr. Fauzi, M.Ag.
181766023Ni`mah Setya AsihDr. Fauzi, M.Ag.
181766024NurohmanDr. Hj. Ifada Novikasari, M.Pd.
181766026SarmanDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
181766027Siti AmanahDr. Fajar Hardoyono, M.Sc.
181766028Siti MuyassarohDr. Nawawi, M.Hum.
181766029Sugeng RiyadiDr. Nawawi, M.Hum.
181766030Toyib YuliadiDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181766031UmiatiDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181766032Wahyu Sabilar RosadDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181766033Wiji UtomoDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
181766020Himawan MukhamadDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181766019Fandi AkhmadDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181766018Aan AnsoriDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
181766025MustainDr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
1522603001Abdul AzizDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1522603002Afif YuliantoDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1522603019Rofi Dyah RachmawatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1617631012Titik SuciatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1617631008Rizka Anggia NingtiasDr. Hartono, M.Si.
1522603027Nisfatul AzizahDr. Fauzi, M.Ag.
1522603028Noviana KartikasariDr. Fauzi, M.Ag.
1617631005Mar`atun SholihahDr. Fauzi, M.Ag.
1522603030Tiis RahayuHeru Kurniawan, M.A.
1717631006Putri Nazma MaharaniDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717631007Sudendi Retno EfendiDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1617632003Riski Noura AristaDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1617632004Septi IrmaliaDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717632001Bakhron SodikDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717632002Ewita Cahaya RamadantiDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717632003Heni SulistyaningsihDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181763001Agil MukhlisinDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181763002Dian Utami AgustinahDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
1717631003Novi IndrawatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717631004Nurul HidayatiDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717632007M. Arif Rahman WahidDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717632008Udin AfipudinDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
181763003Iska HardiyaniDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
181763004MaskurDr. Ahsan Hasbullah, M.Pd.
1717631005Puput Purwita SariDr. Hartono, M.Si.
1717631008Siti Uswatun HasanahDr. Hartono, M.Si.
1617632001FatahillahDr. Hartono, M.Si.
1617632002Mochamad MakhsunDr. Hartono, M.Si.
1717632004Hesti Nurul IsnaeniDr. Hartono, M.Si.
1717632005Isna Fatimatuz ZahrohDr. Hartono, M.Si.
1717632006Janatun IstianaDr. Hartono, M.Si.
181763008Mursida AzizDr. Hartono, M.Si.
181763007Titis RizqyDr. Hartono, M.Si.
1717631001FatuchahDr. Fauzi, M.Ag.
1717631002Mahdiyatus SalamiDr. Fauzi, M.Ag.
1717632009Yunita SuryandariDr. Fauzi, M.Ag.
1717632010Niswatun Aula HoparDr. Fauzi, M.Ag.
181763006SuhendraDr. Fauzi, M.Ag.
181763005SuciningsihDr. Fauzi, M.Ag.
1617632005Widya Rahmawati Al-NurHeru Kurniawan, M.A.
1617632006Yani YunitaHeru Kurniawan, M.A.
1617641001Achmad HusainProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1617641002Achmad MuzakkiProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1617641003Amal Lia Solihah MusfirohProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1717641001Ardi PratiknoProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1617641006Khusnu Al RizqiyahDr. Musta'in, M.Si.
1717641002AsyiqinDr. Musta'in, M.Si.
1717642001M. Alfian Nurul AzmiDr. Musta'in, M.Si.
1617641005Ghofur WahyudionoDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
1617641011TadzkirohDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
1617641004Arda Dwi RahayuDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181764001Ahmad Chair MaulidaDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
181764002M. Syahid AsgarDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
1617641009Rosyi Ibnu HidayatDr. Nawawi, M.Hum.
1617641010SagiminDr. Nawawi, M.Hum.
1617611006Mukhammad Aqil MuzakkiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1617611010Zuhriyati MasfufahDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717611002Sri RejekiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717611004Tri WidodoDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717612001Alfa Riska NurlailaDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1717612002Nurlaeli DestiyantiDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
1617611001Abdul Hamid HusaenyDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1617611004Karomah UmiatiDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1617612001Ahmad FauziDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717611003Lurita SariDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717611005Muhammad Rizqie ArisDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1617611002Ahmad NurholisDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1717611006Ahmad Muhammad FatihDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1717611007RizaldiDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1617611007Noviandhi Yudha PratamaDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1617611008Rony AbdillahDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1717612003Edy SugiartoDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1717612004Nur HidayatDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
1717612005Wahyu MardiyantoDr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
161861003Nazzala Rachma MazidaDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
181761001Fitriyana Nur PangestikaDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
181761004Rizka Noor AwalyDr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
181761002Khanifah NurfaizahDr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
1617611009Uswatun ChasanahDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
1617612004Hesti RindayaniDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
1717611001Fina Dairotun ImanahDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
1717611008Roqi YasinDr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
1717701002Amin KhaerudinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
181771001Abd. QohinProf. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
1717701003Enung AsmayaDr. H. Sulkhan Chakim, M.M.
1717701005Habib M GhozaliDr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
1717701006Ikhwandi ArifinDr. Hartono, M.Si.
1717701007Jariyah MufidahDr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
1717701008Khoirul Amru HarahapDr. H. Ridwan, M.Ag.
1717701009Layla MardliyahDr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
1717701010Mira Purnamasari SafarDr. Suparjo, M.A.
181771003DarsitunDr. Suparjo, M.A.
1717701011Moh. Toha UmarDr. H. Khariri, M.Ag.
1717701012MuridanProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
181771002Alex Nanang Agus SifaProf. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
1717701013PriyantoDr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
1717701014Rahman AfandiDr. H. Munjin, M.Pd.I.
1717701015Ririn NursantiDr. Muskinul Fuad, M.Ag.
1717701016Sidik Wibowo AkhmadDr. H. Suwito, M.Ag.
1717701017SonhajiDr. Hj. Nita Triana, M.Si.
1717701018ToifurDr. H. Rohmad, M.Pd.
181771004Dimas Indiarto S.Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
181771005Hadi NuryantoDr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
181771006Heru WidodoDr. Hj. Sumiarti, M.Ag.
181771007KunajiDr. H. Syufa'at, M.Ag.
181771008Muhammad FatkhudinDr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
181771009Muhammad YusupDr. Supani, M.A.
181771010Nandi MulyadiDr. H. M. Safwan Mabrur, M.A.
181771011Rofik AnharDr. Musta'in, M.Si.
181771012Rudhi JuliantoDr. H. Ansori, M.Ag.
181771013SolikhunDr. Elya Munfarida, M.Ag.
181771014Tofiqur RohmanDr. Subur, M.Ag.
181771015Tri SetiadiDr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.
181771016Wulandari RetnaningrumDr. Fauzi, M.Ag.
181771017YakinoDr. Kholid Mawardi, M.Hum.